§1 Wstęp

 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania sklepu internetowego (dalej: Sklep) i zawierania umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu.
 2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż mebli. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe.
 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:    
 • Sprzedawcy – należy przez to rozumieć: SKANDYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą: Kępno, ul. Ruchu Oporu 2 63-600 Kępno, adres do korespondencji: Kępno, ul. Ruchu Oporu 2 63-600 Kępno,
 • wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000798684, NIP 6192050131, REGON 384122518,
 • Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.skandyn.pl za pośrednictwem którego można nabywać towary Sprzedawcy,
 • Towarze – należy przez to rozumieć wszystkie produkty sprzedawane on-line i offline za pośrednictwem Sklepu,
 • Kupującym – należy przez to rozumieć pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną.
 • Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w myśl art. 221 kodeksu cywilnego.
 1. W celu wykonania umów zawartych za pośrednictwem Sklepu, kontakt między Sprzedawcą, a Kupującym będzie się odbywał za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub za pomocą formularzy kontaktowych znajdujących się na stronie internetowej www.skandyn.pl
 2. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą listownie na adres korespondencyjny: Kępno, ul. Ruchu Oporu 2 63-600 Kępno, na adres mailowy: sklep@skandyn.pl, telefonicznie pod nr: ......................................... lub korzystając z danych kontaktowych znajdujących się w zakładce Kontakt na stronie www.skandyn.pl
 3. Sprzedawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.

§2 Ogólne zasady korzystania ze Sklepu

 1. Oferta Sklepu obowiązuje tylko na terenie Polski. Wszystkie umowy zawarte za pośrednictwem Sklepu są zawierane wyłącznie w języku polskim.
 2. Rejestracja w Sklepie jest niezbędna do dokonywania zakupów towarów on-line za pośrednictwem Sklepu.
 3. Wszystkie ceny podane w Sklepie wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) według stawki określonej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
 4. Informacje o towarach podane na stronie Sklepu, w szczególności takie jak ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 5. Sprzedawca zastrzega, że wszystkie wymiary mebli tapicerowanych wskazane na stronie Sklepu, są podane w centymetrach, z tolerancją do +/- 5cm, w zależności od wyboru rodzaju obicia przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Kupującego.
 7. W przypadku naruszenia przez Kupującego przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub zasad Polityki Prywatności, a także w przypadku postępowania przez Kupującego w sposób utrudniający pracę Sklepu lub będący uciążliwym dla innych Kupujących, Sprzedawca ma prawo pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu, jak i ograniczyć mu dostęp do całości lub części towarów oferowanych w Sklepie.

§3 Zasady składania zamówień

 1. Złożenie zamówienia na towary oferowane w Sklepie jest możliwe na trzy różne sposoby:
 • on-line - za pośrednictwem Sklepu pod adresem: www.skndyn.pl
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@skandyn.pl,
 • telefonicznie pod nr tel. …………………………….
 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest minimalna jego wartość 200zł (z podatkiem VAT) i prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, znajdującego się na stronie Sklepu, z podaniem wszystkich wymaganych (oznaczonych symbolem *) danych Kupującego, w tym imienia, nazwiska, adresu, korespondencyjnego, a także adresu dostawy, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Konieczność podania powyższych danych Kupującego dotyczy także zamówień składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 2. Zamówienie złożone przez Kupującego wymaga potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Kupującego, w ciągu 2 dni roboczych od jego złożenia.
 3. Kupujący może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 4. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego, w szczególności na skutek podania błędnych danych kontaktowych przez Kupującego (np. nr telefonu lub adresu e-mail), zamówienie zostanie anulowanie w ciągu 5 dni roboczych.
 5. Złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty jest wiążące i zobowiązuje Kupującego do odbioru towaru i zapłaty za dostarczony mu towar.
 6. Zamówienia z kilkoma produktami są realizowane w terminie określonym przy produkcie z najdłuższym czasem wysyłki.
 7. Do zamówień powyżej 5000zł wymagamy zaliczki w kwocie ustalonej ze sprzedawcą.
 8. Kody rabatowe nie łączą się ze sobą. 

§4 Czas realizacji zamówień

 1. W trosce o zadowolenie klientów Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby oferta Sklepu była aktualizowana na bieżąco, a towary znajdujące się w ofercie Sklepu były dostępne.
 2. Czas realizacji zamówienia jest podany na karcie każdego produktu i jest liczony od momentu zaksięgowania należności na koncie Sprzedawcy, a w przypadku wybrania jako formy płatności opłaty za pobraniem, od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 3. W przypadku towarów, które nie znajdują się w magazynie Sprzedawcy, ich termin realizacji może ulec wydłużeniu do 30 dni roboczych, w zależności od czasu dostarczenia tych towarów przez dostawców, o czym Kupujący zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Jeżeli sprowadzenie zamówionych przez Kupującego towarów wymaga więcej czasu niż 30 dni roboczych, Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie oraz o planowanym terminie dostawy, za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

§5 Dostawa

 1. Towar oferowany za pośrednictwem Sklepu jest dostarczany na terenie całej Polski. 
 2. Kurier dostarcza zamówione towary pod wskazany przez Kupującego w formularzu adres.
 3. Jeśli Kupujący wybrał jako formę płatności przelew na konto, towar zastaje wysłany dopiero po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedawcy.
 4. UWAGA! Dostawa towaru nie obejmuje wniesienia towaru do mieszkania.
 5. Nie obsługujemy życzeń klientów w zakresie dni i godzin dostaw.
 6. W przypadku nie odebrania mebla po wcześniejszym potwierdzeniu odbioru, kolejna dostawa zostanie obciążona kosztami o których poinformuje sprzedawca.
 7. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez Kuriera UPS, proszę zwrócić szczególną uwagę na stan otrzymanej paczki. W przypadku widocznych uszkodzeń paczki, bardzo proszę spisać protokół w obecności kuriera UPS. Brak sporządzenia protokołu może spowodować odrzucenie reklamacji uszkodzonej przesyłki.
 8. W przypadku wyrażenia przez Klienta chęci dokonania odbioru osobistego mebla - jest on możliwy pod następującymi warunkami:
 •  Po wcześniejszym kontakcie ze sprzedawcą i ustaleniem konkretnego dnia odbioru mebla.
 •  Możliwe godziny odbioru: od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.

§6 Formy płatności

 1. Dokonując zakupu towaru w Sklepie, Kupujący ma prawo wyboru formy płatności spośród dostępnych opcji:
 • płatność za pobraniem – opłata uiszczania jest gotówką kurierowi przy odbiorze towaru.
 • przelew na konto – po złożeniu zamówienia z tą metodą płatności, na karcie potwierdzenia pojawi się klawisz „drukuj formularz przelewu”. Kupujący może bezpośrednio z tego miejsca wydrukować wypełniony blankiet przelewu lub wypełnić blankiet ręcznie spisując dane do przelewu z ekranu i udać się z nim do dowolnego punktu przyjmującego płatności.
 • płatność poprzez serwis Przelewy24.pl - w tym przypadku 
 1. Dane Sprzedawcy do przelewu to:
 • SKANDYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kępno, ul. Ruchu Oporu 2 63-600 Kępno, nr konta w PKO.:…………………………….

§7 Reklamacje

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego za wady fizyczne i prawne sprzedanego towaru na zasadach wskazanych w przepisach kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561 – 5563 k.c.
 2. Jeżeli towar sprzedany za pośrednictwem Sklepu ma wady, Kupujący ma prawo złożyć reklamację u Sprzedawcy. Reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania towaru przez Kupującego.
 3. Kupujący może złożyć reklamację:
 • pocztą elektroniczną – należy podać pełne dane dotyczące wadliwego produktu,
 • osobiście w firmie Sprzedawcy pod adresem : Kępno, ul. Ruchu Oporu 2 63-600 Kępno,
 • pocztą na adres korespondencyjny Sprzedawcy: Kępno, ul. Ruchu Oporu 2 63-600 Kępno
 1. Reklamacja powinna zawierać: dane Kupującego (imię, nazwisko, adres umożliwiający kontakt z Kupującym), wskazanie reklamowanego towaru i datę jego odbioru oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli dane podane w reklamacji są niewystarczające lub wymagają uzupełnienia Sprzedawca, przed rozpoznaniem reklamacji, zwróci się do Kupującego o uzupełnienie reklamacji we wskazanym zakresie. Załączenie do reklamacji kopii paragonu lub faktury ułatwi jej rozpoznanie.
 2. Termin rozpoznania reklamacji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana pocztą na adres podany przez Kupującego, a w przypadku podania adresu e-mail jako adresu do korespondencji, za pośrednictwem poczty e-mail.
 3. W przypadku gdy towar kupiony za pośrednictwem Sklepu ma wadę, Kupujący może skorzystać z uprawnień przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady, zawartych w przepisach art. 556 – 576 kodeksu cywilnego. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną towaru, jeżeli wada została stwierdzona w okresie dwóch lat od daty wydania towaru Kupującemu.
 4. W przypadku gdy Sprzedawca uznał reklamację Kupującego, a towar ma zostać naprawiony lub wymieniony na nowy, towar należy w miarę możliwości zapakować wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym, który Kupujący otrzymał przy zakupie. Po spakowaniu towaru należy powiadomić Sprzedawcę, aby mógł zamówić kuriera w celu odebrania towaru od Kupującego.
 5. Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę rzeczy przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od daty wydania towaru Kupującemu.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane pomyłkami popełnionymi przez Kupującego przy składaniu zamówienia, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru towaru. W takiej sytuacji koszty związane z ponowną wysyłką towaru ponosi Kupujący.
 7. Sprzedawca informuje, że Kupujący będący Konsumentem ma prawo zwrócić się do Miejskiego (powiatowego) rzecznika praw konsumentów o pomoc w załatwieniu reklamacji Kupującego.

Podczas odbioru towaru prosimy o sprawdzenie czy przesyłka lub jej opakowanie nie posiada widocznych uszkodzeń. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera. Ułatwi to w znaczny sposób późniejsze dochodzenie roszczeń przez Sprzedawcę od firmy kurierskiej.

§8 Gwarancja

 1. Wszystkie towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są objęte 24 miesięczną gwarancją jakości Sprzedawcy. Termin gwarancji liczony jest od daty wydania rzeczy Kupującemu.
 2. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne towaru Sprzedawca zobowiązuje się do naprawy towaru lub wymiany towaru na nowy w terminie 21 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady przez Kupującego. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Sprzedawcy.
 3. W przypadku zgłoszenia przez Kupującego wady towaru w ramach gwarancji, Sprzedawca dokona odbioru towaru na swój koszt lub dokona naprawy towaru w miejscu, w którym towar się znajduje. Wyboru sposobu usunięcia wady i miejsca dokonania naprawy dokonuje Sprzedawca.
 4. Udzielenie przez Sprzedawcę gwarancji na towar w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 5. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze.

§9 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy Sprzedawcy wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu oraz kosztów wskazanych w ust. 7 niniejszego paragrafu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od daty wydania towaru Kupującemu lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie przez Kupującego (lub wskazanej przez niego osoby trzeciej) ostatniego towaru, partii lub części.
 3. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć pocztą elektroniczną - załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta lub przy użyciu wzoru udostępnionego przez Sprzedawcę, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednakże nie jest to obowiązkowe.
 4. Do zachowania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu.
 5. Oświadczenie można wysłać Sprzedawcy:
 • pocztą na adres korespondencyjny: Kępno, ul. Ruchu Oporu 2 63-600 Kępno,
 • mailowo na adres: reklamacje@skandyn.pl
 1. W przypadku odstąpienia od umowy na powyższych zasadach, Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, za wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy.
 2. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Zwracany towar prosimy bezpiecznie zapakować i na przesyłce w widocznym miejscu napisać "ZWROT".
 3. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku zwrotu towaru sprzedający nie oferuje usługi transportowej.
 4. Zwrot środków na rzecz Kupującego nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 • Sprzedawca może odstąpić od umowy w wypadku oczywistej pomyłki w cenie towaru (cena towaru jest wyraźnie odmienna od zwyczajnej ceny towaru tego samego rodzaju, jakości, typu itp.).
 • Kupujący odpowiada jedynie za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to koniecznie do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 • Meble oznaczone jako "Mebel powystawowy" nie można zwrócić.